Rekonstrukce haly s ocelovou nosnou konstrukcí - RD Jeseník (PUR panely)

Zemědělské objekty chovů, výkrmů, stájí a skladovacích prostor vybudovaných v průběhu minulého století se v posledních letech stále častěji blíží k hranici své životnosti. Řešením, kterým se naše společnost MACHSTAV s.r.o. zabývá, je komplexní rekonstrukce těchto objektů. Rekonstrukcí je možné původní objekt přeměnit v perspektivní zemědělský provoz a kvalitní zázemí pro další podnikatelskou činnost. Jednu takovou rekonstrukci si nyní představíme. Ačkoliv se v našem představení jedná o provoz chovu prasat, ve stejném typu hal je mnohdy chována i drůbež, či provozuje jiný typ podnikání. Principy rekonstrukce bývají ne-li stejné, tak hodně podobné. U chovu prasat bývají velmi razantní, protože u rekonstrukce pro chov prasat jde pryč úplně všechno a zůstává jenom holá ocelová konstrukce od spodní úrovně základových patek.

Zadáním investora byla celková rekonstrukce stávajícího objektu výkrmu prasat na moderní halu. Nový provoz měl být rozčleněn na tři dílčí sekce, na porodnu prasnic, odchovnu selat a jalovárnu, březárnu. Původní objekt svým opláštěním, tepelně izolačními parametry a zvláště svojí spodní stavbou nevyhovoval moderním požadavkům na takovýto provoz. Stav objektu za hranicí své životnosti byl takřka havarijní a bylo rozhodnuto o rekonstrukci od základů celé stavby.

 

DSC_0003_1.JPG

Obr. 1: Původní stav objektu.

Po prohlídkách staveniště a mnoha konzultacích nad projektovou dokumentací v létě roku 2014 došlo koncem září k samotným pracím. Demoliční a vyklízecí práce probíhaly krok za krokem. Nejprve se vyklidily původní prostory chovu prasat, následně se odstranila stará hrazení a stěnové opláštění. Podhled tvořil hliníkový trapézový plech s volně loženou minerální izolací v rohožích. Po všech demontážních a demoličních pracích zůstala na betonové podlaze stát holá ocelová konstrukce RD Jeseník v modulu šířky 14,5m. Vzhledem k blížícímu se podzimu, bylo rozhodnuto o dočasném ponechání původní krytiny na střeše haly jako ochraně před nepříznivým počasím v průběhu stavby.

 

20141218_102953.jpg

Obr. 2: Obnažená ocelová konstrukce, práce na základech stavby.

Typová ocelová konstrukce od výrobce RD Jeseník má velkou variabilitu v rozponu i délce. Z tohoto důvodu byly haly RD Jeseník v zemědělství tak hojně využívány. Rekonstruovaná hala má 18 rámů osově vzdálených po 4,5m. Šíře jednotlivých rámů je 14,5m. Na sloupech obdélníkového průřezu jsou usazeny vazníky stažené táhlem kruhového průřezu. V podélném směru je hala ztužena ohýbaným „U“ profilem v místě napojení vazníků na sloupy, v rovině střechy je toto spojení tvořeno vaznicemi z válcovaného profilu vzdálených 1m. Zavětrování haly tvořila šikmá ztužidla v krajních polích dále pokračující v rovině střechy diagonálními prvky. Kvůli nové dispozici bylo zavětrování z krajního pole přeneseno o tři moduly a ve spolupráci s novým ztužením v rovině střechy došlo k posílení bezpečnosti celé ocelové konstrukce, která by v původním stavu nevyhovovala dnešním normám. Po očištění konstrukce od původního nátěru, její revizi a doplnění zavětrování dostala hala nový nátěr tvořený třemi vrstvami systému Alkyton.

 

DSC_1676.JPG

Obr. 3: Stav ocelové konstrukce po ochranném nátěru a s novou spodní stavbou.

V polovině listopadu začaly hlavní zemní práce. Byla odstraněna původní betonová podlaha a byla vyhloubena stavební jáma pro betonáž nových základů a spodních jímek. Betonáž jímek probíhala postupně v průběhu prosince a ledna s ohledem na technologické přestávky a klimatické podmínky. Jednotlivé vany jsou monolitické zhotovené z vodostavebního betonu kvůli zamezení průsaku splaškové vody. Každá vana je také opatřena vlastní kanalizací pro vypouštění výkalů a čištění. Původní základové patky byly obnaženy a propojeny novými základovými stěnami po celém obvodu stavby. Základová stěna byla vyvýšena nad úroveň nové podlahy a přirozeně tak tvoří nadezdívku nad okolním upraveným terénem.

PUR panely

Začátkem měsíce února byly mezi sloupy ocelové konstrukce postupně navařovány výměny, které tvoří nosnou část pro osazení oken a dveří. V souběhu s touto montáží začaly hlavní práce na novém opláštění haly. Byly zvoleny tepelně izolační PUR panely tl. 100mm pro stěny v šedobílém odstínu a bez jakékoliv profilace. Důvodem byl požadavek na udržení čistoty, jednodušší oplach a dezinfekci vnitřních stájí po každém turnusu. Z exteriéru je toto řešení vhodné vzhledem k zajištění těsnosti napojení opláštění na původní ocelovou konstrukci, která již nevykazovala dokonalou rovinatost. Opláštění podhledu ze stejných PUR panelů je osazeno na nově vyztužených původních nosnících. Kotvení bylo spočítáno s ohledem na montáž a pohyb v půdním prostoru a během stavby tak nedošlo k poškození jediného panelu. Během čtyř týdnů se nám podařilo opláštit celou halu, zhotovit podhled a do ocelových výměn namontovat nová otevíravá okna s možností ventilace od společnosti Dafeplast s.r.o..

 

DSC_1908.JPG

Obr. 4: Pohled do interiéru po opláštění stěn a části podlehu PUR panely. Stěny jsou již osazeny okny.

Každý zemědělský objekt výkrmu nebo odchovu prasat je velice náročný na ventilaci a udržení příznivého klimatu uvnitř stáje během celého roku. Systém vnitřní cirkulace vzduchu byl navržen s přisáváním v prostoru jímek a odvodem do půdního prostoru. Mezi jímkami jsou zhotoveny vzduchové kanály pro přívod čerstvého vzduchu z exteriéru. Vzduch pak proudí vzhůru plastovými rošty a je odtažen ventilátory do vzduchotechnického tunelu. Ten je k dokonalému odtahu výparů a agresivních plynů zhotoven po celé délce haly. Vzduchotechnický tunel z 40mm silného PUR panelu má rozšiřující se průřez pro optimalizaci proudění a jsou do něj vyvedena odvětrání z každé stáje. Ocelové prvky konstrukce, které tunelem probíhají, byly opatřeny polyuretanovým nátěrem a nemělo by tak dojít k jejich poškození. Spáry a prostupy v celém tunelu jsou vzduchotěsně zatmeleny, aby nedocházelo k nežádoucímu přisávání vzduchu a tím ke snížení účinnosti ventilace. V prostoru jalovárny a březárny jsou stěny osazeny ventilačními klapkami pro možnost řízení přísunu čerstvého vzduchu dle okamžitých požadavků ve stáji.

 

DSC_1218.JPG

Obr. 5: Práce na vzduchotechnickém tunelu.

Průběžně s montáží opláštění a tunelu probíhaly klempířské práce na všech spojích, v rozích, koutech a okolo oken. Každý tento prvek byl zatmelen proti nežádoucímu průniku vody v budoucím provozu. Na venkovní straně došlo k zatmelení okolo ocelových výměn a sloupů kvůli větrem zahnané vodě. Byly osazeny parapety na soklové zídky a spodní stavba byla před obsypáním zeminou zateplena kontaktním systémem.

Interiér stáje byl průběžně osazován podlahovými rošty a vybavením stáje. Samostatnými celky pak je hygienická smyčka na hlavním vstupu do stáje a přístavek se stájí pro kance a karanténa. Vnitřní technologie stájí byla osazována firmou Agrico s.r.o. Zapojení a zprovoznění ventilace zhotovila firma Moeller s.r.o.

 

DSC_0034_1.JPG

Obr. 6: Pohled na průběžnou výměnu střešní krytiny.

V polovině měsíce března bylo již možné přistoupit k výměně střešní krytiny. Výměna probíhala vždy po etapách tak, aby nebyla případnými srážkami ohrožena spodní stavba. Trapézová krytina TR35 byla zvolena ve stříbrném odstínu a dotváří tak moderní vzhled stavby. Stejné provedení je i na štítových stěnách a na zákrytech půdního prostoru pod okapovými žlaby. S hotovou střechou byl namontován nový hromosvod a okapy včetně svodů. Štíty byly opatřeny revizními otvory a koncem měsíce dubna byla stavba předána objednateli bez zjevných vad a nedodělků.

DSC_0404.JPG

 

Obr. 7: Nový zemědělský provoz.

Díky součinnosti mnoha řemesel, zručnosti montážní skupiny a výběrem použitých materiálů došlo při rekonstrukci ke zhotovení moderního zemědělského objektu. Nový provoz porodny prasnic bude zcela jistě kvalitně sloužit samotnému provozu jak po technické stránce, tak vytvoří příjemné pracovní prostředí pro obsluhu.

Všem zájemcům o rekonstrukci, opravu nebo jenom záměr opravy střechy, krovu nebo celé haly poskytujeme BEZPLATNÉ a NEZÁVAZNÉ poradenství. Kontaktujte nás na číslech 722 689 388 Kotačka Miloš nebo 721 207 099 Kotačková Lenka.

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace